Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο https://dragasakis.gr/.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιγράφει και εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ), τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

1. Ποιοι είμαστε

Ο διαδικτυακός τόπος https://dragasakis.gr/, εφεξής η «ιστοσελίδα» ή ο «ιστότοπος», ανήκει στο Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Γιάννη Δραγασάκη (Μέγαρο Βουλής, 10021, Αθήνα), εφεξής το «Πολιτικό Γραφείο».

Σκοπός του ιστοτόπου είναι να προσφέρει σε όλους που το επισκέπτονται (εφεξής «χρήστες/επισκέπτες») υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικές με το έργο και τις δραστηριότητες του Γιάννη Δραγασάκη.

Το Πολιτικό μας Γραφείο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επισκέπτεστε ή/και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

 

2. Ορισμοί

 • «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (εφεξής «ΓΚΠΔ»): O Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής χάριν συντομίας τα «δεδομένα»): Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, που μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Εκτελών την Επεξεργασία»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • «Αποδέκτης»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

3. Ποια δεδομένα συλλέγονται και με ποιον τρόπο

Το Πολιτικό μας Γραφείο συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

α) με αυτοματοποιημένα μέσα κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε πληροφορίες από τον υπολογιστή/την κινητή συσκευή σας, δεδομένα Cookies και συναφών τεχνολογιών (πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών ή άλλη συσκευή τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από εσάς για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ (διεύθυνση ΙΡ) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, το είδος λειτουργικού συστήματος, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς, το είδος υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τους παρόχους διαδικτύου, την ανάλυση οθόνης. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να γίνει συλλογή δεδομένων που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία αυτής.

β) απευθείας από εσάς, όταν εισάγετε ως στοιχείο επικοινωνίας το email σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) από εμάς ή όταν μας αποστέλλετε ερωτήματα και παρατηρήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

 

4. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Το Πολιτικό Γραφείο μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις, ενημερωτικό υλικό, κοινοβουλευτική δράση, νέα, απαντήσεις σε ερωτήματα σας κ.λπ.) σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του Γιάννη Δραγασάκη, καθώς και την ανάπτυξη, βελτίωση και ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον για τους επισκέπτες/χρήστες, αλλά και τη συμμόρφωση με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Ουδεμία άλλη χρήση των Δεδομένων σας θα γίνεται, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας δύνανται να είναι οι εξής:

i. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από το Πολιτικό Γραφείο μας,
ii. η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με βάση τη συγκατάθεσή σας (λ.χ. για την αποστολή από εμάς ενημερώσεων/newsletter).
iii. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται το Πολιτικό Γραφείο (λ.χ. τα νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου).

 

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Πολιτικού Γραφείου, ο οποίοι δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας, όσον αφορά το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Επιπλέον, μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση και τυχόν συνεργάτες μας, υπεργολάβοι μας εκτελούντες την επεξεργασία, όπως είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, λ.χ. τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, τεχνικής υποστήριξης για τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας, διαχείρισης και αποστολής newsletter, υπηρεσιών διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε/αποκαλύψουμε δεδομένα σας στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από τον νόμο ή σε σχέση με τυχόν εν εξελίξει ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι κάθε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργάζεται το Πολιτικό Γραφείο υπόκειται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θέτει ο ΓΚΠΔ. Ουδεμία άλλη χρήση των δεδομένων σας, διαβίβαση ή πρόσβαση σε αυτά λαμβάνει χώρα.

 

6. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Για την προστασία των δεδομένων σας από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, απώλεια ή αλλοίωση έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Επιπλέον, έκαστος εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Πολιτικού Γραφείου δεσμεύεται συμβατικά ότι θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

7. Ιστότοποι τρίτων

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, με πολιτικό ή μη περιεχόμενο. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών κατά την περιήγησή τους και η τοποθέτηση αυτή δεν υποδηλώνει με κανένα τρόπο αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων από το Πολιτικό μας Γραφείο ή έλεγχο της δικής τους πολιτικής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους, θα φύγετε από την ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι το περιεχόμενό τους ή για οποιαδήποτε περαιτέρω συλλογή δεδομένων τυχόν πραγματοποιηθεί σε ιστότοπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, σας συνιστούμε να διαβάσετε την ειδοποίηση απορρήτου στον ιστότοπο τρίτου μέρους.

 

8. Social plugins/buttons που οδηγούν σε social media

Το Πολιτικό μας Γραφείο χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), για την καλύτερη προώθηση της πολιτικής δραστηριότητας του Γιάννη Δραγασάκη.

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει λογαριασμούς στο Facebook, Twitter και YouTube, στους οποίους κάθε χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορεί να οδηγείται μέσω social plugins/buttons που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

Σας επισημαίνουμε ότι το Πολιτικό Γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτές τις ιστοσελίδες, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου εκάστης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης και σας συνιστούμε πριν περιηγηθείτε σ’ αυτές να διαβάσετε τις Πολιτικές τους. Χρησιμοποιούμε τέτοια πρόσθετα για να καταστεί η ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών.

 

9. Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο για όσο χρόνο απαιτεί ο σκοπός της κάθε επεξεργασίας, όπως αυτός εκτίθεται στην παρούσα Πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα σας θα διαγράφονται μετά από 1 έτος και  τα στοιχεία επικοινωνίας σας για λόγους εξυπηρέτησης της πολιτικής μας επικοινωνίας, έως ότου μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία από ο Πολιτικό μας Γραφείο.

 

10. Δικαιώματα χρηστών/επισκεπτών

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ (και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23) και την εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα:

 • το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
 • το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
 • το δικαίωμα επικαιροποίησης και διόρθωσης των δεδομένων του,
 • το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των δεδομένων του και
 • το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων του.
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, εφόσον τα δεδομένα παρέχονται από αυτό, η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.
 • το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ydragasakis@parliament.gr, είτε με γραπτή επιστολή προς το Πολιτικό μας Γραφείο, στη διεύθυνση: Μέγαρο Βουλής, 10021, Αθήνα. Ιδίως, όσον αφορά την ανάκληση της συγκατάθεσής του στην αποστολή newsletter, δύναται επιπλέον να τη ζητήσει πατώντας το σχετικό πεδίο unsubscribe για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που βρίσκεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, ενώ αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι πιθανό να απαιτείται η ταυτοποίησή σας, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους μπορείτε να απευθύνεστε στο Πολιτικό μας Γραφείο, και εφόσον θεωρείτε ότι δεν ικανοποιείστε από την απάντηση μας ή τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, email: complaints@dpa.gr) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της Αρχής (https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

 

11. Αλλαγές στην Πολιτική

Το Πολιτικό Γραφείο ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική και σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε σ’ αυτήν τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2021.

 

Για την ανασύνθεση της Αριστεράς | Άρθρο στις «Παρεμβάσεις» της εφημερίδας «Η εποχή» ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Φανή Πετραλιά. Η Φανή προσωποποίησε με έναν σπάνιο τρόπο τη σύζευξη της χειραφετημένης γυναίκας, της ενεργής διαννοούμενης, της μαχητικής δημοσιογράφου & της ακάματης συνδικαλίστριας. Παιδί μιας εποχής που παρά τις δυσκολίες της ευνοούσε το ταίριασμα του λογισμού με τ' όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο, η Φανή Πετραλιά ήταν πρότυπο & σημείο αναφοράς. Θα τη θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Η σκέψη μας στους αγαπημένους της ανθρώπους. ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μητροπόλεως 1
10557, Αθήνα

e-mail
ydragasakis@parliament.gr