«Σχέδιο για ένα εξωστρεφές, δίκαιο & βιώσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης»

Oμιλία στο 5th Greek Exports Forum με θέμα «Το νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας».

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του 5ου Ελληνικού Φόρουμ για τις εξαγωγές. Το φετινό Φόρουμ είναι αφιερωμένο στο «νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο» που έχει ανάγκη η χώρα μας. Και αυτό το καθιστά εξαιρετικά επίκαιρο.  Διότι σήμερα έχει πλέον πλήρως καταδειχθεί ότι η κρίση που ζούμε δεν ήταν μια κρίση μόνο δημοσιονομική ή κρίση χρέους. Πρωτίστως ήταν μια κρίση του παραγωγικού υποδείγματος, της άνισης κατανομής του εισοδήματος και ενός κλειστού συστήματος εξουσίας.

Η διαμόρφωση, συνεπώς, ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, περισσότερες εξαγωγές και μεγαλύτερη υποκατάσταση εισαγωγών από εγχώρια παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες είναι όρος για να βγούμε από την κρίση.

Ωστόσο, θα πρέπει από την αρχή να επισημάνουμε ότι η στροφή στις εξαγωγές από μόνη της δεν είναι πανάκεια, ούτε είναι απαλλαγμένη από κινδύνους.

Τα οικονομικά υποδείγματα που είναι εξαρτημένα από τις εξαγωγές, τα λεγόμενα export-led models δεν είναι λιγότερο ευάλωτα στις κρίσεις και τα εξωγενή σοκ. Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι η στροφή στις εξαγωγές μπορεί να είναι διατηρήσιμη, όταν στηρίζεται σε μια διευρυνόμενη εσωτερική αγορά και σε όρους παραγωγής που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία. Η εξωστρέφεια γενικότερα μπορεί να οδηγήσει σε διατηρήσιμα και επωφελή για την κοινωνία αποτελέσματα, μόνο αν εντάσσεται σε ένα μοντέλο Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης, ένα μοντέλο δηλαδή που καθοδηγείται από τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, στηρίζεται στην αναβάθμιση της εργασίας, αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης.

Η ανάγκη  της μετάβασης σε ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης, εξωστρεφούς και δίκαιης ανάπτυξης δεν είναι καινούρια. Αντίθετα, προϋπήρχε και η μη ανταπόκριση στην ανάγκη αυτή υπήρξε μια από τις αιτίες της κρίσης. Σήμερα, η στροφή προς την παραγωγική ανασυγκρότηση και την εξωστρέφεια είναι επιτακτική, αναγκαστική. Πρέπει σε σχετικά σύντομο χρόνο να κάνουμε ό, τι δεν έγινε επί δεκαετίες.

Πράγματι, μια ματιά στα ιστορικά στατιστικά στοιχεία δείχνει ότι με την ένταξη στην Ε.Ε., και κυρίως με την υιοθέτηση του ευρώ, υπήρξε μια ισχυρή τάση αύξησης των εισαγωγών. Οι εισαγωγές εκτόπιζαν, χωρίς αντιστάσεις, σε πολλούς τομείς την εγχώρια παραγωγή και ως ποσοστό του ΑΕΠ συνέκλιναν προς τα μέσα επίπεδα της Ε.Ε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τις εξαγωγές. Έτσι το έλλειμμα ισοζυγίου των εξωτερικών συναλλαγών που διευρυνόταν συνεχώς καλυπτόταν τελικά με δανεισμό.

Συγκεκριμένα, ήδη από το 2002 το έλλειμμα του ισοζυγίου ξεπερνούσε τα 20 δισ. και σταδιακά διευρύνθηκε, ξεπερνώντας τα 32 δισ. το 2008. Όπως είχε αναγνωρίσει στην αρχή της κρίσης ο κ. Γιουνκέρ, η Ελλάδα, δανειζόταν με ευκολία για να χρηματοδοτεί την κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων. Κάνει εντύπωση που αυτή η διάσταση έχει εντελώς ξεχαστεί ιδίως τα τελευταία χρόνια.

Η χρεοκοπία της χώρας ήταν συνεπώς χρεοκοπία και του προϋπάρχοντος παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Να αξιοποιήσουμε, να αναβαθμίσουμε τεχνολογικά  και να διευρύνουμε την υφιστάμενη παραγωγική βάση

Η μετάβαση όμως σε ένα νέο εξωστρεφές παραγωγικό σύστημα θέτει ένα πολιτικό πρόβλημα που αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό αυτής της μετάβασης. Και τούτο γιατί η εν λόγω μετάβαση  στο νέο υπόδειγμα θα είναι αποτέλεσμα μιας σχετικά μακράς χρονικά διαδικασίας.

Οι δανειστές, με το πρώτο, κυρίως, Mνημόνιο αλλά και με το δεύτερο, στη συνέχεια, προσπάθησαν να απαντήσουν στο πρόβλημα αυτό με μια στρατηγική βίαιης καταστροφής του υφισταμένου παραγωγικού ιστού και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της χώρας με βασικούς μοχλούς, τη βαθιά ύφεση και την εσωτερική υποτίμηση. Το αποτέλεσμα ήταν σωρευτική ύφεση πάνω από 25% του ΑΕΠ, καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, συσσώρευση δισεκατομμυρίων ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα, με τα αποτελέσματα στο πεδίο των εξαγωγών εντελώς ανεπαρκή και αμφιλεγόμενα για να «δικαιολογήσουν» αυτήν την καταστροφή.

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που να αναζωογονεί και να στηρίζει την υφιστάμενη παραγωγή, να δημιουργεί κίνητρα για την τεχνολογική αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της και ταυτόχρονα να ανοίγει νέους δρόμους, δημιουργώντας όρους ευνοϊκούς για νέες εξωστρεφείς δραστηριότητες και νέες μορφές κοινωνικά υπεύθυνης, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Η εξωστρέφεια και η αύξηση των εξαγωγών προϋποθέτουν εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας

Η αύξηση των εξαγωγών και η αποκατάσταση των εισαγωγών προϋποθέτουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες τόσο ως προς την τιμή όσο και ως προς την ποιότητά τους. Η ως τώρα στρατηγική στηρίχθηκε στη δραστική μείωση των μισθών, τον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η στρατηγική της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης των μισθών, όχι μόνο δεν απέδωσε αλλά είχε και αρνητικά αποτελέσματα. Η στρατηγική αυτή καθηλώνει την οικονομία στην παραγωγή προϊόντων χαμηλής προστιθέμενης αξίας και αδυνατεί να θωρακίσει τη χώρα από τον ανταγωνισμό προϊόντων από χώρες με ακόμη χαμηλότερους μισθούς.

Κυρίως όμως η στρατηγική αυτή δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, μια από τις χειρότερες συνέπειες αυτής της πολιτικής υπήρξε η φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, επειδή το υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο δεν δημιουργεί ευκαιρίες αξιοποίησης ή διότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί.

Η κυβέρνηση, παρά τους δημοσιονομικούς και άλλους περιορισμούς, δημιουργεί τους όρους για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, αυτής δηλαδή που στηρίζεται σε μονιμότερους παράγοντες, όπως είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, η ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας, η αξιοποίηση της γνώσης, η ανάδυση προτύπων μιας νέας κοινωνικά υπεύθυνης εξωστρεφούς και καινοτόμας επιχειρηματικότητας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η δημιουργία ειδικών αναπτυξιακών εργαλείων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, η αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την έρευνα, η ενεργοποίηση του εξωδικαστικού διακανονισμού, για τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία, η απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων, η βαθμιαία ανάκτηση της δυνατότητας χρηματοδότησης της οικονομίας, είναι μερικά από τα εργαλεία που συμβάλλουν ήδη ή αναμένεται να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Νέα παραγωγική ταυτότητα

Η εξωστρέφεια και η διατηρήσιμη αύξηση των εξαγωγών προϋποθέτουν επίσης μια νέα παραγωγική ταυτότητα της χώρας, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας. Ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι σημαντικοί τομείς αλλά δεν μπορούν μόνοι να καλύπτουν ένα συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα, αν δεν υπάρξει επαρκής και διεθνώς εμπορεύσιμη εγχώρια παραγωγή. Ούτε το πρόβλημα αυτό είναι καινούριο, αλλά η αντιμετώπισή του είναι τώρα επιτακτική.

Ιστορικά, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας ήταν εξαρτημένο από τις εισαγωγές, οι οποίες χρηματοδοτούνταν με τις εισπράξεις από τον τουρισμό, τη ναυτιλία και το δανεισμό. Η υποτίμηση της δραχμής εκτόνωνε τις περιοδικές κρίσεις ανταγωνιστικότητας. Και γνωρίζουμε ότι προσφυγή στην υποτιμήσει ήταν αρκετά συχνή, ιδίως από τη φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών, δηλαδή από τη δεκαετία του ‘70 και μετά. Με τη συμμετοχή μας στο ευρώ αυτός ο μηχανισμός δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί και αυτό ήταν γνωστό.

Πώς θα καλυπτόταν, λοιπόν, το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών μετά τη συμμετοχή μας στην Eυρωζώνη; Οι απαντήσεις που δίνονταν τότε, από επίσημες πηγές, ήταν ότι το έλλειμμα θα καλυπτόταν με αύξηση του ειδικού βάρους της βιομηχανίας και ειδικά της μεταποίησης  στη διάρθρωση της οικονομίας. Αυτό, όμως, δεν συνέβη. Με ευθύνη των τότε κυβερνήσεων, αλλά και των τραπεζών, άφθονοι πόροι διοχετεύθηκαν στην οικοδομική δραστηριότητα, την κατανάλωση, τη χρηματοδότηση των εισαγωγών.

Η έξοδος συνεπώς από την κρίση, αλλά και η βιώσιμη συμμετοχή μας στο ευρώ, απαιτούν μια νέα παραγωγική ταυτότητα, στην οποία θα είναι αυξημένη η συμμετοχή της μεταποίησης, της αγροτοδιατροφικής παραγωγής, καθώς και των υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι ανοδικές τάσεις που παρουσιάζει η βιομηχανική παραγωγή τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνουν ότι αυτό είναι εφικτό υπό τον όρο ότι αυτές οι τάσεις θα υποστηριχθούν από μια σύγχρονη και συνεκτική βιομηχανική πολιτική.

Θεσμική ανασυγκρότηση και ο νέος ρόλος του Κράτους

Η εξωστρέφεια, με την έννοια της αλληλεπίδρασης, της συνεργασίας και της διάδρασης εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, ούτε αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Αφορά όλη την οικονομία και την κοινωνία. Γι’ αυτό προϋποθέτει τη θεσμική αξιοπιστία, τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και τον προωθητικό και συνεργατικό ρόλο του Κράτους.

Πολλοί δημόσιοι φορείς διαθέτουν σημαντικές εμπειρίες και τεχνογνωσία η οποία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε άλλες χώρες. Οι δυνατότητες αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, τα οποία ήδη συμμετέχουν δραστήρια σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, αλλά και σε πολλούς άλλους φορείς. Θα πρέπει, επομένως, αυτές οι δυνατότητες να οργανωθούν και να υπάρξει μια στρατηγική εξωστρέφειας και για το δημόσιο τομέα.

Το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για τον ιδιωτικό τομέα. Πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν με επιτυχία διεθνοποιήσει τη δράση τους, τόσο η μεσαία επιχειρηματικότητα όσο ακόμη και η μικρή μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές μέσα από σχήματα συνεργασίας των ίδιων των παραγωγών ή και σχήματα συνεργασίας κράτους-ιδιωτών και  κοινωνικών φορέων μέσω των οποίων θα υπερβούν τους περιορισμούς των μικρών μεγεθών και θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει η πρόσβαση σε μεγάλες αγορές. Ακόμα και στον τομέα των συνεταιρισμών και της κοινωνικής οικονομίας υπάρχουν δυνατότητες διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας.

Η εξωστρέφεια, λοιπόν, όχι μόνο με την έννοια των εξαγωγών αλλά με την έννοια της διεθνούς συνεργασίας και της προέκταση της δράσης στο διεθνή χώρο, δεν περιορίζεται στενά στην οικονομία αλλά αφορά τη νέα παραγωγική, την κοινωνική, την πολιτισμική ταυτότητα της μεταμνημονιακής Ελλάδας, την οποία πρέπει να συνδιαμορφώσουμε.

Αυτό προσδιορίζει και το ρόλο του κράτους στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής. Έναν προωθητικό ρόλο, ευρύ και ουσιαστικό στον τομέα του σχεδιασμού, της ρύθμισης, της υποστήριξης, της διαμόρφωσης των αναγκαίων θεσμών, της χρηματοδότησης, της οργάνωσης συνεργασιών και συνεργιών τόσο εντός του ευρύτερου δημόσιου χώρου όσο και μεταξύ δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων.

Αλλαγή με τη συμμετοχή της κοινωνίας και όχι με όρους «εξωτερικής επιβολής»

Οι αιτίες της κρίσης που ζούμε είναι αναμφίβολα εσωτερικές, ενδογενείς. Δύσκολα θα βρει κάποιος άλλη χώρα με τις δυνατότητες που είχε η δική μας χώρα στα χρόνια πριν από την κρίση.  Και όμως, αντί να χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δυνατότητες για να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, δίκαιη και παραγωγική οικονομία, καταλήξαμε σε μια οδυνηρή χρεοκοπία.

Επομένως έχουμε να κάνουμε πολλά και είναι δική μας ευθύνη να τα κάνουμε ανεξάρτητα από τα Μνημόνια∙ για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό  της δημόσιας διοίκησης, για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και δίκαιων φορολογικών μηχανισμών, για την κοινωνική επανανομιμοποίηση των θεσμών, για τη συγκρότηση ενός νέου βιώσιμου κοινωνικού κράτους καθολικών υπηρεσιών και παροχών.

Αυτές όμως και άλλες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν με όρους εξωτερικής επιβολής. Η παραγωγική και θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας απαιτεί τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών.

Το τέλος των Μνημονίων και της επιτροπείας είναι προϋπόθεση για το αναπτυξιακό άλμα προς την παραγωγική ανασυγκρότηση και την εξωστρέφεια.

Πέραν αυτού, η κρίση που ζούμε δεν είναι μόνο ελληνική. Είναι μέρος και της κρίσης της ΕΕ. Έγινε διπλή λόγω της ανετοιμότητας αλλά και της απροθυμίας των ευρωπαϊκών αρχών να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επερχόμενων κρίσεων.   Και μόνο ο θεσμός της επαναγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ που ισχύει σήμερα, το γνωστό ως QE, αν ίσχυε από το 2009 η Ελλάδα δεν θα απέφευγε ασφαλώς την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή,  θα μπορούσε να αποφύγει όμως τον αποκλεισμό της από τις διεθνείς αγορές και τη συνακόλουθη  χρεοκοπία.

Εφτά χρόνια μετά την κρίση η χώρα παραμένει αποκλεισμένη από τις αγορές δανεισμού και από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν και είναι η χώρα που το έχει περισσότερο ανάγκη.

Επιβαλλεται «καθαρή λύση» στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου

Εν όψει λοιπόν και του κρισίμου Εurogroup που θα γίνει στις 15/6 θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η ελάφρυνση του χρέους δεν μπορεί χωρίς συνέπειες να μετατίθεται διαρκώς στο μέλλον. Η βιωσιμότητα του χρέους δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών αλλά αφορά τη δυνατότητα της χώρας να βγει από την κρίση και να κάνει το αναγκαίο άλμα προς την παραγωγική ανασυγκρότηση και την  εξωστρέφεια. Και τούτο γιατί οι αποφάσεις για το χρέος επηρεάζουν τρία κρίσιμα μεγέθη:

  • Τα επιτόκια δανεισμού
  • Τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση της οικονομίας
  • Την πιστοληπτική ικανότητα και το επενδυτικό ρίσκο της χώρας

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, είναι προφανές ότι κάθε προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα έχει περιορισμένα αποτελέσματα αν το κόστος δανεισμού, με το βαθμό υπερχρέωσης των επιχειρήσεων, είναι πολλαπλάσιο εκείνου των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα οδηγήσει σε δραστική μείωση των επιτοκίων δανεισμού, όχι μόνο του κράτους αλλά και των τραπεζών, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών. Αντίστοιχα θα βελτιωθούν η ρευστότητα και οι δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, αυτή δεν επηρεάζει μόνο τους όρους δανεισμού αλλά και το επενδυτικό ρίσκο της χώρας. Όσο το ρίσκο αυτό, όπως συμβαίνει σήμερα, είναι υψηλό, αυτό δρα αποτρεπτικά για επενδύσεις εκτός και αν αυτές εξασφαλίζουν πάρα πολύ υψηλό περιθώριο κέρδους.

Αν για οποιοδήποτε λόγο τα παραπάνω δεν συμβούν, τότε τα επιτόκια θα παραμείνουν σε απαγορευτικά υψηλά επίπεδα, η ρευστότητα θα είναι ανεπαρκής για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και το  επενδυτικό ρίσκο θα παραμένει αποτρεπτικό για πολλές επενδύσεις.

Η άποψη ότι η ελάφρυνση του χρέους θα αναστείλει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στηρίζεται στη λανθασμένη υπόθεση ότι η στασιμότητα της οικονομίας και η μαζική ανεργία αποτελούν σύμφωνα με την παράδοξη αύτη άποψη το κατάλληλο περιβάλλον για μεταρρυθμίσεις! Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια καταστροφική προσέγγιση που καταδικάζει την οικονομία σε καταστολή και την κοινωνία στην ανεργία, τη φτώχεια και την έλλειψη προοπτικής. Και αυτό το περιβάλλον εξαντλεί τις αντοχές της κοινωνίας. Αντίθετα ένα περιβάλλον ανάπτυξης και θετικών προοπτικών είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση των αλλαγών που έχει ανάγκη η κοινωνία.

Διατυπώνεται επίσης η άποψη ότι η στάση των δανειστών οφείλεται στη μειωμένη αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης. Πρόκειται για μια επικίνδυνα μυωπική άποψη. Πρώτον, διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της και δεύτερον διότι η εν λόγω στάση των δανειστών ισχύει διαχρονικά. Και αν έχει τεθεί ένα θέμα εμπιστοσύνης, αυτό αφορά όχι τη σημερινή κυβέρνηση αλλά τις ελίτ που σύμφωνα με την εν λόγω άποψη ευθύνονται για την κρίση, τη διαφθορά και την πελατειακή λειτουργία του κράτους.  Ωστόσο και η άποψη αυτή είναι υποκριτική διότι εκείνοι που υποφέρουν από τις εμμονές των δανειστών δεν είναι οι ελίτ αλλά ο ελληνικός λαός και η ιδιαίτερα νεολαία.

Για αυτό είναι, από κάθε άποψη, αναγκαίο αλλά και εφικτό το Εurogroup της 15ης Ιουνίου, να κάνει έστω και την ύστατη ώρα ό,τι δεν έκανε στα προηγούμενα χωρίς καμιά ουσιαστική δικαιολογία και χωρίς καμιά ευθύνη της χώρας, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και με το παραπάνω.

Υπόθεση όλων το εθνικό σχέδιο για το μέλλον

Τα μνημόνια και η επιτροπεία ούτε πρέπει αλλά ούτε και μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως  «χωρίς τέλος καθεστώς», όπως ίσως κάποιοι εκ των δανειστών θα επιθυμούσαν.

Χωρίς να αγνοούμε, λοιπόν, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουμε ακόμη προς τους δανειστές, γίνεται κάθε μέρα πιο φανερό ότι η Ελλάδα χρειάζεται το δικό της σχέδιο για το μέλλον, τη δική της στρατηγική για ανάπτυξη και ευημερία.

Παρόλο που ασφαλώς υπάρχουν διαφορές τόσο ως προς το οικονομικό όσο και ως προς το κοινωνικό περιεχόμενο της εν λόγω στρατηγικής αποτελεί πιστεύω κοινό δημοκρατικό και πατριωτικό καθήκον, κοινή ευθύνη και κοινό στόχο, η διεκδίκηση και η κατάκτηση εκείνων των βαθμών αυτονομίας, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, που θα μας επιστρέψουν να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr