«Πυλώνας ανάκαμψης η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Ομιλία στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρηματιών».

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ελληνική ιδιαιτερότητα

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία, την απασχόληση, τις καινοτομίες, την κοινωνική συνοχή.

Στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που πολλές  φορές αγνοούνταν στη χάραξη της πολιτικής, με δυσμενείς για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνέπειες.

Μια σημαντική ιδιαιτερότητα είναι ότι το ειδικό βάρος των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό  μέσο όρο :

 • Περιλαμβάνουν 700.000 μονάδες και αντιστοιχούν στο 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων.
 • Απασχολούν περισσότερους από 1.800.000 εργαζόμενους ή το 87,3% της συνολικής απασχόλησης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 66,8%.
 • Παράγουν το 75,1% της αναγκαίας προστιθέμενης αξίας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 57,4%.

Η ανάκαμψη, επομένως και η έξοδος από την κρίση περνούν μέσα από τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η κρίση πήρε καταστροφικές διαστάσεις στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η κρίση στο χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πήρε καταστροφικές διαστάσεις.

Συγκεκριμένα, από τις 1.200.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο του πρώτου και δεύτερου Μνημονίου, δηλαδή μέχρι και το 2014, οι 700.000 χάθηκαν στις ΜμΕ επιχειρήσεις και από αυτές οι 500.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2015 υπάρχει σαφής ανακοπή αυτής της αρνητικής τάσης.

Σχεδιάζοντας το μέλλον: αιτίες της καταστροφής που πρέπει να αντιμετωπίσουμε

Αυτό είναι θετικό όμως δεν αρκεί. Ζωτική ανάγκη αλλά και καθολικό αίτημα της κοινωνίας και ιδίως της νέας γενιάς είναι να θεμελιώσουμε το μέλλον με όρους μακροχρόνιας βιωσιμότητας, σε νέες, σταθερές και ισχυρές βάσεις. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν αρκεί να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα, πρέπει να εξαλείψουμε τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων, τη μεγάλη ανισότητα ευκαιριών και δυνατοτήτων, τους άνισους όρους ανταγωνισμού, τους φραγμούς στη χρηματοδότηση, το κόστος της γραφειοκρατίας, τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή ως μέσο πλουτισμού και άλλα. Πρέπει να βγάλουμε μαθήματα και διδάγματα από την κρίση και να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, μόνο έτσι θα αποφύγουμε ανάλογες κρίσεις στο  μέλλον.

Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τέσσερις κρίσιμους παράγοντες, που ερμηνεύουν αυτές τις ασυνήθιστες διαστάσεις της καταστροφής, που ταυτόχρονα η αντιμετώπισή τους είναι καθοριστική για το σχεδιασμό της  μεταμνημονιακής πορείας.

Ο πρώτος παράγοντας που θα ήθελα να ξεχωρίσω είναι το παραγωγικό υπόδειγμα, το μοντέλο ανάπτυξης, που είχαμε πριν από την κρίση. Η μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές, το δανεισμό και την οικοδομική δραστηριότητα το καθιστούσε μη βιώσιμο. Και δεν είναι τυχαίο που μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας χάθηκαν ακριβώς σε τομείς των κατασκευών και του εμπορίου. Ακριβώς για αυτό, κεντρικός στόχος της σημερινής κυβέρνησης είναι η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Χρειάζεται, λοιπόν, τα επιμέρους μέτρα και πολιτικές να εντάσσονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για ανάπτυξη βιώσιμη, διατηρήσιμη και κοινωνικά και δίκαιη.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πολιτική που ασκήθηκε μετά την κρίση, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη λιτότητα και την πρωτοφανή ύφεση. Αυτό που συνέβη στη χώρα μας, μέσω του πρώτου και του δευτέρου Μνημονίου, ήταν πρωτόγνωρο σε καιρό ειρήνης:

 • Ύφεση: Σωρευτικά υπερέβη το 25%
 • Ανεργία: Υπερέβη, στο υψηλότερο επίπεδό της, το 27%
 • «Κόκκινα» δάνεια: Από 5% το 2008 έφθασαν στο 33,7% το 2014

Σήμερα βρισκόμαστε, επιτέλους, σε μια φάση μετάβασης από την ύφεση στην ανάκαμψη, τόσο της παραγωγής όσο και της απασχόλησης. Η νέα συμφωνία με τους δανειστές  εφόσον όπως αναμένεται ολοκληρωθεί με τη ρύθμιση για το χρέος, θα ξεκλειδώσει τις διαδικασίες για τον τερματισμό των Μνημονίων και της επιτροπείας το καλοκαίρι του 2018. Τα προβλήματα δεν θα τελειώσουν αυτόματα,  όμως  οι εξελίξεις αυτές θα άρουν πολλούς από τους παράγοντες αβεβαιότητας, θα βελτιώσουν τους όρους χρηματοδότησης και κυρίως θα επιτρέψουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να σχεδιάζουν για το μέλλον.

Ο τρίτος παράγοντας είναι το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστά προβληματική τη βιωσιμότητα. Για αυτό, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, τη δικτύωση τους, την οργάνωση τους σε ομάδες και clusters, ιδίως στις περιπτώσεις που απευθύνονται στις διεθνείς αγορές. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει κίνητρα προς αυτήν τη κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται να καλλιεργηθεί και μια αντίστοιχη κουλτούρα συνεργασίας και συλλογικότητας. Και ενδεχομένως χρειάζεται να ληφθούν και αλλά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο τέταρτος παράγοντας είναι η απουσία συγκεκριμένης πολιτικής και αποτελεσματικών μηχανισμών ενημέρωσης και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αφορά μια υπαρκτή ανάγκη

Από την άποψη αυτή θα ήθελα να συγχαρώ όσους έθεσαν σε κίνηση και συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή για τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επερχόμενα προβλήματα και κινδύνους.

Η λειτουργία ενός τέτοιου μηχανισμού θα βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους θεσμούς της Πολιτείας να κατανοήσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τους επερχόμενους κινδύνους. Η γνώση που θα αποκτηθεί για τη διάγνωση και διαβάθμιση κινδύνων θα μας βοηθήσει γενικότερα στο σχεδιασμό της πολιτικής, αλλά αναμφίβολα η πιο κρίσιμη λειτουργία ενός τέτοιου μηχανισμού θα είναι ασφαλώς όχι μόνο η έγκαιρη προειδοποίηση αλλά και οι δυνατότητες παρέμβασης, η ύπαρξη δηλαδή εργαλείων και μηχανισμών υποστήριξης και βοήθειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που το υπό συζήτηση σύστημα πρέπει να διαθέτει.

Το θέμα αυτό συνιστά και πεδίο διαλόγου. Η κυβέρνηση θα είναι ανοιχτή να συζητήσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο μεταξύ, ορισμένα μέσα και εργαλεία πολιτικής που είτε έχουν θεσμοθετηθεί είτε συζητούνται θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στην προσπάθειά σας.

Αναφέρω σύντομα ορισμένα από αυτά:

 • Οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι μικροπιστώσεις μπορούν να αποδειχθούν σημαντικά υποστηρικτικά εργαλεία. Η κυβέρνηση στηρίζει τις συνεταιριστικές τράπεζες, ενώ η θεσμοθέτηση του microfinance προετοιμάζεται. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία επίσης που δημιουργούνται και θα λειτουργήσουν, άλλα αυτόνομα και άλλα μέσω του ΕΤΕΑΝ, θα φανούν χρήσιμα ιδίως στην περίπτωση καινοτόμων επιχειρήσεων. Ακόμη, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάζει ήδη και υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που δημιουργούν ευκαιρίες και δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Ο μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που έχει ήδη νομοθετηθεί, επιχειρεί να επιλύσει ένα πρόβλημα που για χρόνια, με την ανοχή των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφηνόταν να διογκώνεται, υπονομεύοντας κάθε προοπτική ανάκαμψης.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί έναν -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- πρωτοποριακό θεσμό, που έρχεται για να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που υποφέρουν από  υπερχρέωση σε τράπεζες, στις εφορίες ή και στα ασφαλιστικά Ταμεία.

 • Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, για πρώτη φορά, επικεντρώνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με πρόβλεψη επιδοτήσεων ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η μεγάλη πλειοψηφία των σχεδίων που έχει κατατεθεί (649) αφορά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Συνεργασία για οριστική έξοδο από την κρίση

Κοιτώντας μπροστά μπορούμε, λοιπόν, να πούμε πως αρχίζουν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπούμε σε μια βιώσιμη ανοδική τροχιά, βασικός πυλώνας της οποίας πρέπει να είναι η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα λόγω του αυξημένου ειδικού βάρους που, όπως εξήγησα, έχει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Όπως πιστεύω, για να γίνει αυτό, απαιτείται δράση σε τρία επίπεδα:

 • Πρώτον, στο επίπεδο του κράτους, της κυβέρνησης και της δημόσιας πολιτικής.
 • Δεύτερον, στο επίπεδο των ίδιων των επιχειρήσεων.
 • Τρίτον, στο επίπεδο της κοινωνίας και των θεσμών της.

«Κλειδί» για να επιτύχουμε, επομένως, είναι η συνεργασία. Σε αυτήν την κατεύθυνση καλωσορίζω και πάλι την πρωτοβουλία σας και δηλώνω, από την πλευρά της κυβέρνησης, την πλήρη διαθεσιμότητα για διάλογο και εύρεση δυνατών λύσεων σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr