Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Οικονομολόγων κατά της προσφυγής στο Μηχανισμό «Στήριξης» της ελληνικής οικονομίας

 

Η βαθειά κρίση στην οποία οδήγησε την παγκόσμια οικονομία η νεοφιλελεύ-θερη στρατηγική οφείλεται σε δύο σοβαρές επιλογές. Στη συνεχή αφενός α-ναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των μισθωτών και των λαϊκών τάξεων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και του πλούτου των ανώτερων τάξεων, και με αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργού ζήτησης. Στην επίσης συνεχή αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου χρέους της οικονομίας με στόχο την αντιστάθμιση με αυτό τον τρόπο της στασιμότητας ή μείωσης της ζήτησης από την πλευρά της πραγματικής οικονομίας.

 

 

Η κυρίαρχη σήμερα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κρίσης, η προσέγ-γιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τελι-κά η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, είναι αυτή που υποστηρίζει την εξα-σφάλιση πάση θυσία ακόμα και της εκβιαστικής κερδοφορίας του τραπεζικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου, διαμέσου και πάλι της αναδιανομής του εισο-δήματος σε βάρος των μισθωτών, των κατώτερων εισοδημάτων, ειδικότερα των νέων, και φυσικά των ανέργων. Πρόκειται για την εξασφαλισμένη οδό προς την ύφεση, την ανεργία, την επιδείνωση των κοινωνικών υπηρεσιών, την μείωση των συντάξεων, τη σοβαρή συρρίκνωση των κοινωνικών δικαιω-μάτων και την πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

 

 

Η αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας και η αποκατάσταση του κοινω-νικού κράτους και των κοινωνικών δικαιωμάτων, απαιτούν μια αντίστροφη πολιτική. Με στόχους την ισχυρή και άμεση αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος της απασχόλησης και των κατώτερων εισοδημάτων, και την ε-λάφρυνση του βάρους του χρέους, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή επιβάλλε-ται η επιμονή στην ανάπτυξη συνεργασιών με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νό-του, τη διεκδίκηση της θεσμικής θωράκισης του ευρώ και τη θεσμοθέτηση μη-χανισμού αναπτυξιακής σύγκλισης, καθώς και η αξιοποίηση κάθε άλλης δυ-νατότητας αμοιβαίας επωφελούς διεθνούς συνεργασίας σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χρέος. Οι όποιες ρυθμίσεις επιχειρηθούν ή επιβληθούν θα πρέπει να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους.

 

 

Το αδιέξοδο στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η προσφυγή στον Μηχανι-σμό Στήριξης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και το ΔΝΤ) δεν αφορά τον δανει-σμό του δημοσίου, αλλά αφορά την απροθυμία του ελληνικού κράτους να ε-ξασφαλίσει την πληρωμή των ετήσιων τόκων του χρέους που προσεγγίζει τα 13 δις ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που ισοδυναμεί με 5% περίπου του ΑΕΠ. Κινδυνεύει δηλαδή να οδηγηθεί η χώρα σε ένα κατήφορο επιδείνωσης της ύφεσης, εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας και της μαζικής φτώχειας, ε-πειδή δεν θέλησε η κυβέρνηση να επιτύχει άμεσα και αποτελεσματικά μία α-ναδιανομή εισοδήματος διαμέσου της φορολογίας, η οποία να αντιστοιχεί σε αυτό το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, και να λάβει μέτρα ανάκαμψης της παραγωγής και βελτίωσης της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των δα-πανών.  

 

 

Αλλά η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, υποστηρίζει μια δραματική αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος των μισθωτών και των φτωχότερων κατηγοριών του πληθυσμού: πρόκειται για μειώσεις των μισθών και των λοιπών εισοδημάτων που μπορεί να φθάσουν από 10 μέχρι 20%, και μέχρι 30% μείωση των συ-ντάξεων. Αυτή η νέα μεταφορά εισοδημάτων προς το χρηματιστικό κεφάλαιο και τα ανώτερα εισοδήματα δεν θα επιλύσει, αλλά, στην καλύτερη περίπτω-ση, θα μεταθέσει το πρόβλημα του χρέους, ενώ θα επισπεύσει την κατάρ-ρευση και διάλυση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με τον περιορισμό των δυνατοτήτων παραγωγής πρωτογενών πλεονασμάτων. Και μπορεί να προβλέψει κανείς ότι μια τέτοια αδύναμη οικονομία θα αδυνατεί να υποστηρί-ξει παραγωγικά την παραμονή της, για πολύ, στη ζώνη του Ευρώ.

 

 

Ποιος οδήγησε την ελληνική οικονομία, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους σ’ αυτήν την δυσμενή κατάσταση; Ποιός οδήγησε την ελληνική οικονομία στην κρίση του δανεισμού, του χρέους, της απασχόλησης, και της ανταγωνιστικότητας. Διότι ενώ είχαμε στο διάστημα 1998-2008 αύξη-ση του κόστους εργασίας κατά 1%, η επιδείνωση του επιπέδου ανταγωνιστι-κότητας ήταν 26,8%, την περίοδο 2000-2009. Η διεθνής οικονομική κρίση ή η εφαρμοζόμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική μονεταριστικής έμπνευσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα; Πως εξηγείται οτι η ελλη-νική οικονομία κατά την διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών με συνεχή αύξη-ση του ΑΕΠ και έντονη ανισοκατανομή του εισοδήματος προσφεύγει σε δα-νεισμό και σε συνεχή αύξηση του δημόσιου χρέους; Σε ποιους λόγους οφείλε-ται αυτό το «ελληνικό παράδοξο» που έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα, μετά το 2007 σ’ αυτή την δυσμενή δημοσιονομική, κοινωνική και παραγωγική κατάσταση; Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι το σημερι-νό δημοσιονομικό και παραγωγικό πρόβλημα της χώρας δεν οφείλεται στο επίπεδο των μισθών και των συντάξεων.

 

 

Εμείς θεωρούμε ότι οφείλεται κατά κύριο και αποκλειστικό λόγο στην δανεια-κή μεγέθυνση της δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης, στις υπερτιμολογή-σεις των κρατικών προμηθειών, στις φοροαπαλλαγές προς τις επιχειρήσεις που στέρησαν από έσοδα τον Κρατικό Προϋπολογισμό (7,7% του ΑΕΠ οι ά-μεσοι φόροι στην Ελλάδα, 13,1% του ΑΕΠ οι άμεσοι φόροι στην Ε.Ε. των 27, συμμετοχή στην Ελλάδα των μισθωτών και συνταξιούχων κατά 81,5% στο δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων και κατά 78,7% στη φορολογία του εισοδήματος φυσικών προσώπων), στην ανισοκατανομή του εισοδήματος, στην απελευθέρωση της φοροδιαφυγής και στην κατάρρευση του μηχανισμού ελέγχου είσπραξης των εσόδων του κράτους, στην εισφοροδιαφυγή, την ευέ-λικτη, την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία καθώς και στην συρρίκνωση του τεχνολογικού και καινοτομικού δυναμικού της χώρας.

 

 

Αυτό που προτείνουμε ως την οδό για την αναθέρμανση της οικονομίας και την κοινωνική ανασυγκρότηση, είναι να πραγματοποιηθεί μια αντίθετη αναδι-ανομή του  εισοδήματος, να μεταφερθούν στα δημόσια ταμεία πόροι και εισο-δήματα από τους έχοντες και κατέχοντες και όχι από τους μισθωτούς και τους φτωχούς. Είναι δυνατόν στις σημερινές κρίσιμες περιστάσεις για το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας, να υλοποιηθεί μια αύξηση της φορολογίας κατά 10 μονάδες του ΑΕΠ, η οποία θα προέλθει κατά το μισό από την πραγ-ματική αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, και κατά το άλλο μισό από την αναδιανομή του εισοδήματος και την επιβολή ενός πράσινου φόρου. Βεβαίως, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις – όπου στην ουσία έχουν δημιουρ-γηθεί συνθήκες «παγίδας του χρέους» – το πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και δημοσιονομικό και αναπτυξιακό. Άρα, πέρα από την πλευρά των εσόδων ση-μαντική διάσταση της πολιτικής πρέπει να είναι και η μείωση των μη αποδοτι-κών δαπανών του δημοσίου και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του δη-μόσιου τομέα, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου, οικονομικής και κοινωνι-κής ανάπτυξης, μεσομακροχρόνιου ορίζοντα.

 

 

Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η πληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους, αλλά θα υπάρχουν και πόροι διαθέσιμοι για τη στήριξη της βιωσιμό-τητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, για την άμεση δημιουργία θέ-σεων εργασίας σε κοινωνικές υπηρεσίες (4 δις Ευρώ το χρόνο ισοδυναμούν με 200.000 ως 250.000 θέσεις εργασίας) και για την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων κατά 40% περίπου. Το πρόσθετο διαθέσιμο ποσό για τη στήριξη της οικονομίας θα ισοδυναμεί ετησίως με το τριπλάσιο των πόρων του ΕΣΠΑ και θα εξασφαλίσει την απαρχή μιας πορείας ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή και αναδιανεμητική κατεύθυνση, και θα έχει επι-βαρύνει μόνο την πολυτελή κατανάλωση και τις πολυτελείς εισαγωγές.

 

 

Η προτεινόμενη από τον μηχανισμό «στήριξης» μείωση των αμοιβών της ερ-γασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, εμφανίζεται ως το μέσο για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αλλά η βύ-θιση της οικονομίας στην ύφεση και στην αύξηση της ανεργίας θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε κλείσιμο επιχειρήσεων, σε απολύσεις, σε απαξίωση επομέ-νως του υλικού και ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού, καθώς και στην συνέχιση της επιδείνωσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας με αποτέλεσμα να χρειαστούν δύο δεκαετίες για την ανασυγκρότηση ακόμα και των υπαρ-κτών σήμερα παραγωγικών δυνατοτήτων. Για την ανασυγκρότηση του παρα-γωγικού ιστού, την βελτίωση της παραγωγικότητας, της καινοτομικής ικανότη-τας της οικονομίας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας,  χρειάζεται α-ντίθετα να δοθεί άμεσα προτεραιότητα στο σχεδιασμό νέων πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον, τη βιομηχανία, την αγροτική οικονομία και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

 

 

Μια τέτοια στρατηγική δεν αφορά σήμερα μόνο την ελληνική οικονομία και την ιδιαιτερότητά της. Αποτελεί μια αξιόπιστη και βιώσιμη στρατηγική για τις πε-ρισσότερες υπερχρεωμένες και ελλειμματικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως για το σύνολο της  ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊ-κής Ένωσης. Θα αποδειχθεί σύντομα ότι η χρησιμοποίηση για την αντιμετώ-πιση της κρίσης των μεθόδων και των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και πολι-τικών που οδήγησαν σε αυτήν, δεν μπορεί παρά να φέρει μια βαθύτερη επι-βράδυνση της οικονομίας και επιβάρυνση της κοινωνίας στο σύνολο της Ευ-ρώπης. Μια ριζοσπαστική στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση εναλλακτικών αναπτυξιακών και αναδιανεμητικών πολιτικών στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ηπείρου.

 

 

Οι ιδέες αυτές κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο που πρέπει, επιτέλους, να  αναπτυχθεί με στόχο την διαμόρφωση μιας εναλλακτικής οικονομικής πολιτι-κής, βιώσιμης, κοινωνικά δίκαιης και αποτελεσματικής για τον κόσμο της ερ-γασίας, της γνώσης και την κοινωνία συνολικά.

 

Κώστας Βεργόπουλος

 

Γιάννης Δραγασάκης

 

Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν

 

Σάββας Ρομπόλης

Για την ανασύνθεση της Αριστεράς | Άρθρο στις «Παρεμβάσεις» της εφημερίδας «Η εποχή» ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Φανή Πετραλιά. Η Φανή προσωποποίησε με έναν σπάνιο τρόπο τη σύζευξη της χειραφετημένης γυναίκας, της ενεργής διαννοούμενης, της μαχητικής δημοσιογράφου & της ακάματης συνδικαλίστριας. Παιδί μιας εποχής που παρά τις δυσκολίες της ευνοούσε το ταίριασμα του λογισμού με τ' όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο, η Φανή Πετραλιά ήταν πρότυπο & σημείο αναφοράς. Θα τη θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Η σκέψη μας στους αγαπημένους της ανθρώπους. ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μητροπόλεως 1
10557, Αθήνα

e-mail
ydragasakis@parliament.gr